You are here

Cách chấm điểm Hồ Sơ Nhà ở xã hội The Vesta ( Chung cư The Vesta)

Chung-cu-the-vesta-ha-dong-1

nha-o-xa-hoi

STT Tiêu chí chấm điểm Số điểm

1 Tiêu chí khó khăn về nhà ở:

– Chưa có nhà ở (thuộc một trong các trường hợp quy định

tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 của Thông tư này). 40 điểm

– Có nhà ở (thuộc một trong các trường hợp quy định tại

Điểm b Khoản 2 Điều 13 của Thông tư này). 30 điểm

2 Tiêu chí về đối tượng:

– Đối tượng 1 (quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 14 của Nghị định 188/2013/NĐ-CP). 30 điểm

– Đối tượng 2 (quy định tại các Điểm đ, e, h Khoản 1 Điều 12 của Nghị định 188/2013/NĐ-CP). 20 điểm

– Đối tượng quy định tại Điểm g và Điểm i Khoản 1 Điều 12 của Nghị định 188/2013/NĐ-CP). 100 điểm

3 Tiêu chí ưu tiên khác:

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1   10 điểm

– Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2  7 điểm

– Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2  4 điểm

Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì

chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

4 Tiêu chí ưu tiên do UBND cấp tỉnh quy định:

(theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có)
20 – 24 điểm

 

Liên hệ để lấy mẫu hồ sơ đăng ký :

Nguyễn Trọng : 0968.51.57.55 – 0942.42.12.07

Related posts

Leave a Comment