You are here

Thông tư quy định cụ thể và hư­­ớng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP

NGHI-DINH-71-2010

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc    Số: 16/2010/TT-BXD                    Hà Nội, ngày  01 tháng  9  năm 2010 THÔNG T­­Ư Quy định cụ thể và hư­­ớng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ…

Read More

Hướng dẫn thực hiên một số nội dung của nghị định số 153/2007/NĐ-CP

183442_hop_thuong_ky

BỘ XÂY DỰNG —– CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——- Số: 13/2008/TT-BXD Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 153/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT…

Read More

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12

nguoi-nuoc-ngoai-mua-nha

CHÍNH PHỦ ———- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———— Số: 51/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ…

Read More

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Kinh doanh bất động sản

luat-kinh-doanh-bat-dong-san

CHÍNH PHỦ________Số : 153/2007/NĐ-CP   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_____________________________________Hà Nội, ngày 15  tháng 10  năm 2007       NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản _____     CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày…

Read More

Luật đất đai

luat-dat-dai

LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ13/2003/QH11 VỀ ĐẤT ĐAI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ…

Read More

Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung điều 126 của luật nhà ở và điều 121 của luật đất đai

luat-huong-dan-kinh-doanh-bat-dong-san

Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai     Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;   Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ…

Read More

Số: 71/2010/NĐ-CP . Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở

luat-bat-dong-san

CHÍNH PHỦ––––  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc     _______________________________________ Số: 71/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2010   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở _________   ChÝnh phñ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12…

Read More