You are here

Hồ sơ đăng ký mua Chung cư The Vesta ( Nhà ở xã hội The Vesta)

Chung-cu-the-vesta-ha-dong-1

nha-o-xa-hoi

Xem Chi tiết dự án chung cư The Vesta Hà Đông ( Gồm 6 tòa Nhà ở Xã Hội và 2 tòa Thương Mại )

Link Xem tại đây    http://nguyenhoangtrong.com/dang-ky-ho-so-chung-cu-the-vesta-ha-dong/

Phối cảnh tổng thể khu dự án nhà ở xã hội The Vesta
Phối cảnh tổng thể khu dự án nhà ở xã hội The Vesta

I. HỒ SƠ NHÓM THU NHẬP THẤP MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA

1 . Hướng dẫn hồ sơ ( tải xuống )

2.  Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội ( tải xuống )

3.  Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở ( tải xuống )

4.  Giấy tự khai về mức thu nhập ( tải xuống )

5.  Tiêu chí ưu tiên và chấm điểm ( tải xuống )

6.  Phiếu đăng ký nhu cầu nhà ở xã hội ( tải xuống )

Tải Bộ Thu Nhập Thấp

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA ĐỐI VỚI NGƯỜI THU NHẬP THẤP

Stt Thành phần hồ sơ Loại                văn bản Đối với người thu nhập thấp
1 Đơn đăng ký mua NOXH Bản gốc Theo mẫu
2 CMND Mỗi cá nhân 05 bản sao công chứng Của hai vợ chồng đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà đã kết hôn và/hoặc của từng thành viên trong cùng sổ hộ khẩu.
3 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Giấy đăng ký kết hôn, Giấy tờ độc thân….) 05 Bản sao công chứng  
Giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở
4 Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở Bản gốc Theo mẫu

 

 

 

 

 

 

 

Xin xác nhận tại cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc

(Theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP)

Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú
5 Sổ hộ khẩu thường trú 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp có hộ khẩu thưởng trú tại Hà Nội. Nếu không có hộ khẩu thường trú tại hà Nội phải có bản công chứng Giấy đăng ký tạm trú, bản công chứng hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên tính đến thời điển nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm tại Hà Nội về việc có đóng bảo hiểm xã hội (Giấy tờ quy định tại Mục 7,8 dưới đây)
6 Số đăng ký tạm trú 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội
7 Hợp đồng lao động từ 01 năm trớ lên 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
8 Sổ bảo hiểm xã hội 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội
Giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập
9 Giấy tự khai về mức thu nhập Mỗi cá nhận 01 bản gốc  
10 Ảnh các thành viên trong hộ gia đình Mỗi cá nhân 03 ảnh Mỗi thành viên trong sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú nộp 03 ảnh thẻ kích cỡ (3cmx4cm) chụp trong vòng 6 tháng gần nhất. Yêu cầu ảnh để riêng trong phong bì

II. HỒ SƠ NHÓM CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA

 1. Hướng dẫn hồ sơ ( tải xuống )

2.  Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội ( tải xuống )

3 . Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở ( tải xuống )

4.  Giấy xác nhận đối tượng và thu nhập để đăng ký NOXH ( tải xuống )

5.  Tiêu chí ưu tiên và chấm điểm ( tải xuống )

6 . Phiếu đăng ký nhu cầu nhà ở xã hội ( tải xuống )

viên chức

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Stt Thành phần hồ sơ Loại                văn bản Đối với cán bộ, công chức, viên chức
1 Đơn đăng ký mua NOXH Bản gốc Theo mẫu
2 CMND Mỗi cá nhân 05 bản sao công chứng Của hai vợ chồng đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà đã kết hôn và/hoặc của từng thành viên trong cùng sổ hộ khẩu.
3 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Giấy đăng ký kết hôn, Giấy tờ độc thân….) 05 Bản sao công chứng  
Giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở
4 Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở Bản gốc Theo mẫu

 

 

 

 

 

 

 

Xin xác nhận tại cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc
(Theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP)

Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú
5 Sổ hộ khẩu thường trú 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp có hộ khẩu thưởng trú tại Hà Nội. Nếu không có hộ khẩu thường trú tại hà Nội phải có bản công chứng Giấy đăng ký tạm trú, bản công chứng hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên tính đến thời điển nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm tại Hà Nội về việc có đóng bảo hiểm xã hội (Giấy tờ quy định tại Mục 7,8 dưới đây)
6 Số đăng ký tạm trú 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội
7 Hợp đồng lao động từ 01 năm trớ lên 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
8 Sổ bảo hiểm xã hội 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội
Giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập
9 Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập Mỗi cá nhận 01 bản gốc (Theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP)
Giấy tờ khác
10 Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)   Đối  với  trường  hợp  là  đối tượng  được  ưu  tiên  yêu  cầu  phải  có  đầy  đủ  giấy  tờ chứng minh: (Tham khảo đối tượng ưu tiên tại mục 4, khoản 2 điều 6 của Quyết định số 34/2010/QĐ UBND ngày 16/08/2010 của UBND TP Hà Nội và Quyết định số  13/2012/QĐ  UBND  ngày  14/06/2012  về  việc  sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 34/2010)
11 Ảnh các thành viên trong hộ gia đình Mỗi cá nhân 03 ảnh Mỗi thành viên trong sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú nộp 03 ảnh thẻ kích cỡ (3cmx4cm) chụp trong vòng 6 tháng gần nhất. Yêu cầu ảnh để riêng trong phong bì

 

III. HỒ SƠ NHÓM SỸ QUAN, QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP

1 . Hướng dẫn hồ sơ ( tải xuống )

2.  Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội ( tải xuống )

3.  Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở ( tải xuống )

4.  Giấy xác nhận đối tượng và thu nhập để đăng ký mua NOXH( tải xuống )

5.  Tiêu chí ưu tiên và chấm điểm ( tải xuống )

6.  Phiếu đăng ký nhu cầu NOXH ( tải xuống )

sỹ quan

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA ĐỐI VỚI SỸ QUAN, QUÂN NHÂN

Stt Thành phần hồ sơ Loại                văn bản Đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp
1 Đơn đăng ký mua NOXH Bản gốc Theo mẫu
2 CMND Mỗi cá nhân 05 bản sao công chứng Của hai vợ chồng đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà đã kết hôn và/hoặc của từng thành viên trong cùng sổ hộ khẩu.
3 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Giấy đăng ký kết hôn, Giấy tờ độc thân….) 05 Bản sao công chứng  
Giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở
4 Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở Bản gốc Theo mẫu

 

 

 

 

 

 

 

Xin xác nhận tại cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc
(Theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP)

Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú
5 Sổ hộ khẩu thường trú 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp có hộ khẩu thưởng trú tại Hà Nội. Nếu không có hộ khẩu thường trú tại hà Nội phải có bản công chứng Giấy đăng ký tạm trú, bản công chứng hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên tính đến thời điển nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm tại Hà Nội về việc có đóng bảo hiểm xã hội (Giấy tờ quy định tại Mục 7,8 dưới đây)
6 Số đăng ký tạm trú 03 Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội
7 Hợp đồng lao động từ 01 năm trớ lên 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
8 Sổ bảo hiểm xã hội 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội
Giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập
9 Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập Mỗi cá nhận 01 bản gốc (Theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP)
Giấy tờ khác
10 Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)   Đối  với  trường  hợp  là  đối tượng  được  ưu  tiên  yêu  cầu  phải  có  đầy  đủ  giấy  tờ chứng minh: (Tham khảo đối tượng ưu tiên tại mục 4, khoản 2 điều 6 của Quyết định số 34/2010/QĐ UBND ngày 16/08/2010 của UBND TP Hà Nội và Quyết định số  13/2012/QĐ  UBND  ngày  14/06/2012  về  việc  sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 34/2010)
11 Ảnh các thành viên trong hộ gia đình Mỗi cá nhân 03 ảnh Mỗi thành viên trong sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú nộp 03 ảnh thẻ kích cỡ (3cmx4cm) chụp trong vòng 6 tháng gần nhất. Yêu cầu ảnh để riêng trong phong bì

 

IV. HỒ SƠ NHÓM CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA

1.  Hướng dẫn hồ sơ ( tải xuống )

2.  Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội ( tải xuống )

3.  Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở ( tải xuống )

4.  Giấy xác nhận đối tượng và thu nhập để đăng ký mua NOXH (lưu ý công nhân, người lao động là những người làm tại KCN nên có mẫu đơn xác nhận của cơ quan làm việc, không phải NLĐ tự do  Nếu là NLĐ tự do thì xếp thuộc đối tượng thu nhập thấp và không có mẫu đơn này) ( tải xuống )

5.  Tiêu chí ưu tiên và chấm điểm ( tải xuống )

6.  Phiếu đăng ký nhu cầu căn hộ nhà ở xã hội ( tải xuống )

Công nhân

 

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA ĐỐI VỚI CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Stt Thành phần hồ sơ Loại                văn bản Đối với đối tượng Công nhân, người lao động tại KCN
1 Đơn đăng ký mua NOXH Bản gốc Theo mẫu
2 CMND Mỗi cá nhân 05 bản sao công chứng Của hai vợ chồng đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà đã kết hôn và/hoặc của từng thành viên trong cùng sổ hộ khẩu.
3 Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Giấy đăng ký kết hôn, Giấy tờ độc thân….) 05 Bản sao công chứng  
Giấy tờ chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở
4 Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở Bản gốc Theo mẫu

 

 

 

 

 

 

 

Xin xác nhận tại cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc
(Theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP)

Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú
5 Sổ hộ khẩu thường trú 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp có hộ khẩu thưởng trú tại Hà Nội. Nếu không có hộ khẩu thường trú tại hà Nội phải có bản công chứng Giấy đăng ký tạm trú, bản công chứng hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên tính đến thời điển nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm tại Hà Nội về việc có đóng bảo hiểm xã hội (Giấy tờ quy định tại Mục 7,8 dưới đây)
6 Số đăng ký tạm trú 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội
7 Hợp đồng lao động từ 01 năm trớ lên 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội.
8 Sổ bảo hiểm xã hội 05 Bản sao công chứng Đối với trường hợp người đứng đơn mua nhà không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hà Nội và có hộ khẩu tạm trú trên địa bàn thành phố Hà Nội
Giấy tờ chứng minh điều kiện về thu nhập
9 Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị mà người đó đang làm việc về mức thu nhập Mỗi cá nhận 01 bản gốc (Theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP)
Giấy tờ khác
10 Giấy tờ ưu tiên khác (nếu có)   Đối  với  trường  hợp  là  đối tượng  được  ưu  tiên  yêu  cầu  phải  có  đầy  đủ  giấy  tờ chứng minh: (Tham khảo đối tượng ưu tiên tại mục 4, khoản 2 điều 6 của Quyết định số 34/2010/QĐ UBND ngày 16/08/2010 của UBND TP Hà Nội và Quyết định số  13/2012/QĐ  UBND  ngày  14/06/2012  về  việc  sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định 34/2010)
11 Ảnh các thành viên trong hộ gia đình Mỗi cá nhân 03 ảnh Mỗi thành viên trong sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú nộp 03 ảnh thẻ kích cỡ (3cmx4cm) chụp trong vòng 6 tháng gần nhất. Yêu cầu ảnh để riêng trong phong bì

Liên hệ để lấy mẫu hồ sơ đăng ký :

Nguyễn Trọng : 0968.51.57.55 – 0942.42.12.07

 

Related posts

Leave a Comment