You are here

Thông tin chi tiết khu đất A1.1 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A1-1-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

A1-1-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.1 gồm có 7 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 127 diện tích từ 200m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 9 tỷ chi tiết như sau:

– Block A1.1-BT01 gồm có 17 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.1-BT2 gồm có 26 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.1-BT3 gồm có 26 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.1-BT4 gồm có 9 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 240m, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.1-BT5 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 240m, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.1-BT6 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, và ô góc khoảng 300m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.1-LK1 gồm có 7 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là  6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A1.1-LK2 gồm có 6 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, và ô góc khoảng 350m2, chiều cao tối đa là  6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó

– Giá bán dự kiến của ô Liền kề, Biệt thự tại Block A1.1 là từ 24 triệu/m2 đến 30 tr/m2

1. Chi tiết Block A1.1 Biệt Thự 01, Liền Kề 01, Liền Kề 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.1 – BT01-Lk01-LK02 )

A1-1-BT-01-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.1 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-LK01) gồm có 7 ô diện tích chủ yếu là 300m2 ( 10m x 30m )

 • Các ô liền kề từ 01 đến 07 tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 60m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Block A1.1 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-LK02) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2 ( 10m x 30m )

 • Các ô liền kề từ 01 đến 05 tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông Nam giáp với tuyến đường 60m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%
 • Ô liền kề 06 là ô góc giáp với tuyến đường 60m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Block A1.1 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT01) gồm có 17 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m ) và 300m2 ( 10m x 30m ) và ô góc 220m2

 • Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 1 đến ô 14 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 16 đến ô 17 diện tích 300m2 có Hướng cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 60m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 15 là ô góc diện tích 220m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

2. Chi tiết Block A1.1 Biệt Thự 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.1 – BT02 )

A1-1-BT-02-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.1 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT02) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m ) và ô góc 300m2

 • Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 251m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 12 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông Nam  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 324m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 276m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 15 đến ô 25 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 26 là ô góc diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

3. Chi tiết Block A1.1 Biệt Thự 03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.1 – BT03 )

A1-1-BT-03-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.1 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT03) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 10m x 20m ) và ô góc 300m2

 • Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 251m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 12 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông Nam  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 325m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 277m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 15 đến ô 25 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 26 là ô góc diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

4. Chi tiết Block A1.1 Biệt Thự 04 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.1 – BT04 )

A1-1-BT-04-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.1 Biệt Thự 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT04) gồm có  09 ô diện tích chủ yếu là 240m2 ( 12m x 20m ) và ô góc 300m2

 • Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 227m2 giáp với tuyến đường 17,5m và giáp đất dịch vụ công cộng số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 08 diện tích 240m2 có Hướng Cửa chính là Tây Nam  giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

5. Chi tiết Block A1.1 Biệt Thự 05 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.1 – BT05 )

A1-1-BT-05-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.1 Biệt Thự 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT05) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 12m x 20m ) và ô góc 300m2

 • Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 281m2 giáp với tuyến đường 17,5m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 08 diện tích 240m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 321m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 370m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 11 đến ô 17 diện tích 240m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 17,5m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

6. Chi tiết Block A1.1 Biệt Thự 06 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A1.1 – BT06 )

A1-1-BT-06-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A1.1 Biệt Thự 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A1.1-BT06) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2 ( 12m x 20m ) và ô góc 300m2

 • Ô Biệt thự 1 là ô góc diện tích 287m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 2 đến ô 07 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 08 là ô góc diện tích 178m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A1.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 9 đến ô 10 diện tích 201m2 và 214m2 có Hướng Cửa chính là Đông Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 214m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 12 đến ô 17 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 240m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

 

Related posts

Leave a Comment