You are here

Thông tin chi tiết khu đất A2.4 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

A2-4-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

A2-4-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 gồm có 21 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 423 diện tích từ 100m2, 120m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 2,7 tỷ đến 8 tỷ chi tiết như sau:

Block A2.4-BT1 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m, và ô góc khoảng 360m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

Block A2.4-BT2 gồm có 34 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 270m, và ô góc khoảng 400m2, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK1 gồm có 9 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK2 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 117m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK3 gồm có 10 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 117m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK4 gồm có 10 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 117m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK5 gồm có 19 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 117m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK6 gồm có 10 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK7 gồm có 31 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK8 gồm có 35 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK9 gồm có 34 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK10 gồm có 31 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK11 gồm có 31 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK12 gồm có 20 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK13 gồm có 8 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK14 gồm có 8 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK15 gồm có 9 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK16 gồm có 9 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK17 gồm có 32 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK18 gồm có 20 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

– Block A2.4-LK19 gồm có 30 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

1. Chi tiết Block A2.4 Biệt Thự 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – BT01 )

A2-4-BT-01-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-BT01) gồm có 14 ô diện tích chủ yếu là 250m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 06 diện tích 250m2 có Hướng Cửa chính là Đông Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 07 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 08 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 09 đến ô 13 diện tích 250m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 20,5m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

2. Chi tiết Block A2.4 Biệt Thự 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – BT02 )

A2-4-BT-02-1-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-BT02) gồm có 34 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 12 diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 287m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 14 đến ô 17 diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 18 đến ô 19 diện tích 467m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

A2-4-BT-02-2-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

 • Các ô biệt thự tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 20 đến ô 22 diện tích 300m2 có Hướng Cửa chính là Tây Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 23 là ô góc diện tích 393m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 24 đến ô 33 diện tích 270m2 có Hướng cửa chính là Tây Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 34 là ô góc diện tích 270m2 giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

3. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK01 )

A2-4-LK-01-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK01) gồm có 9 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 93m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 03 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 04 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 05 đến 08 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 117m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 09 là ô góc diện tích 119m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

4. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK02 )

A2-4-LK-02-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK02) gồm có 19 ô diện tích chủ yếu là 117m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 18 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 19 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

5. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK03 )

A2-4-LK-03-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK03) gồm có 10 ô diện tích chủ yếu là 117m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 10 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

6. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 04 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK04 )

A2-4-LK-04-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK04) gồm có 10 ô diện tích chủ yếu là 117m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 10 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

7. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 05 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK05 )

A2-4-LK-05-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK05) gồm có 19 ô diện tích chủ yếu là 117m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 18 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 19 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

8. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 06 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK06 )

A2-4-LK-06-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK06) gồm có 10 ô diện tích chủ yếu là 117m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 119m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 06 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 07 là ô góc diện tích 78m2 giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 08 đến 09 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 91m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 10 là ô góc diện tích 83m2 giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

9. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 07 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK07 )

A2-4-LK-07-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 07 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK07) gồm có 31 ô diện tích chủ yếu là 110m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 100m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 12 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 13 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 14 là ô góc diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 15 đến 25 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 26 là ô góc giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 27 đến 31 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

10. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 08 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK08 )

A2-4-LK-08-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 08 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK08) gồm có 35 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Bắc diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 05 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 06 là ô góc diện tích 182m2 giáp với tuyến đường 25m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 07 đến 22 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 23 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 24 đến 29 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 30 là ô góc diện tích 147m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 24 đến 29 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 31 đến 34 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 35 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam diện tích 100m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

11. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 09 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK09 )

A2-4-LK-09-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 09 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK09) gồm có 34 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Đông diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 17 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 18 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 19 đến 22 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 23 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 24 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 25 đến 28 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 29 là ô góc diện tích 149m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 30 đến 33 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 34 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Tây diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

12. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 10 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK10 )

A2-4-LK-10-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK10) gồm có 31 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 100m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 12 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 13 là ô góc diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 14m có Hướng Cửa chính là hướng Bắc số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 14 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 15 đến 25 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 26 là ô góc diện tích 100m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 27 đến 31 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 75m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

13. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 11 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK11 )

A2-4-LK-11-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 11 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK11) gồm có 31 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 100m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 12 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 13 là ô góc diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 17m có Hướng Cửa chính là hướng Bắc số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 14 là ô góc có Hướng Cửa chính là hướng Nam diện tích 102m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 15 đến 25 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô liền kề 26 là ô góc diện tích 100m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô liền kề từ 27 đến 31 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 75m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

14. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 12 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK12 )

A2-4-LK-12-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 12 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK12) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 05 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 06 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 07 đến 14 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 15 là ô góc diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 16 đến 19 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 20 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 15m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

15. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 13, Liền Kề 14 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK13 – LK14  )

A2-4-LK-13-LK-14-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 13 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK13) gồm có  08 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 07 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 08 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Block A2.4 Liền Kề 14 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK14) gồm có  08 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 07 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 08 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

16. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 15, Liền Kề 16 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK15 – LK16  )

A2-4-LK-15-LK-16-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 15 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK15) gồm có  09 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 08 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 08 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Block A2.4 Liền Kề 16 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK16) gồm có  09 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 08 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 08 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

17. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 17 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK17 )

A2-4-LK-17-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 17 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK17) gồm có  32 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 15 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 16 là ô góc diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 17 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 18 đến 31 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 32 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

18. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 18 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK18 )

A2-4-LK-18-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 18 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK18) gồm có  20 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 09 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Đông giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 10 là ô góc diện tích 89m2 giáp với tuyến đường 20,5m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 11 đến 14 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 15 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

19. Chi tiết Block A2.4 Liền Kề 19 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block A2.4 – LK19 )

A2-4-LK-19-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block A2.4 Liền Kề 19 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu A2.4-LK19) gồm có  30 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 87m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 11 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 12 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 13 là ô góc diện tích 102m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 14 đến 23 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô liền kề 24 là ô góc diện tích 87m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô liền kề từ 25 đến 30 tại Block A2.4 khu đô thị thanh hà Cienco 5 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Related posts

Leave a Comment