You are here

Thông tin chi tiết khu đất B2.1 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

B2-1-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

B2-1-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 gồm có 24 Block phân chia thành các ô biệt thự tổng số ô là 407 diện tích từ 200m2, 300m2 đến 400m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 10 tỷ chi tiết như sau:

– Block B2.1-BT01 gồm có 11 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT02 gồm có 11 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 220m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT03 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT04 gồm có 03 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT05 gồm có 12 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 250m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT06 gồm có 04 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT07 gồm có 22 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT08 gồm có 17 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT09 gồm có 26 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 350m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT10 gồm có 20 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 350m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT11 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 370m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT12 gồm có 10 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 375m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT13 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 350m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT14 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 375m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT15 gồm có 10 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 375m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT16 gồm có 5 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 418m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT17 gồm có 15 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 350m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT18 gồm có 19 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 350m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT19 gồm có 10 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 375m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT20 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 375m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT21 gồm có 11 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 350m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT22 gồm có 13 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 375m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT23 gồm có 11 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 350m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.1-BT24 gồm có 05 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 375m, chiều cao tối đa là  3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

1. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 01, 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT01, 02 )

B2-1-BT-01-BT-02-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT01) gồm có 11 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 10 diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 360m2 giáp với tuyến đường 14m và 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block B2.1 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT02) gồm có 11 ô diện tích chủ yếu là 250m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 245m2 giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 05 diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 06 là ô góc diện tích 465m2 giáp với tuyến đường 14m và 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 07 là ô góc diện tích 377m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 08 đến ô 10 diện tích 220m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 226m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

2. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 03, 04 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT03, 04 )

B2-1-BT-03-BT-04-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT03) gồm có 14 ô diện tích chủ yếu là 250m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 217m2 giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 07 diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 08 là ô góc diện tích 215m2 giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 10 đến ô 13 diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block B2.1 Biệt Thự 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT04) gồm có 04 ô diện tích chủ yếu là 250m2

 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 01 đến ô 04 diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

3. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 05, 06, 07, 08 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT05, 06, 07, 08 )

B2-1-BT-05-BT-06-BT-07-BT-08-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT05) gồm có 12 ô diện tích chủ yếu là 250m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 221m2 giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 05 diện tích 240m2 giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 06 là ô góc diện tích 230m2 giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 07 là ô góc diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 08 đến ô 11 diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 12 là ô góc diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block B2.1 Biệt Thự 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT06) gồm có 04 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 01 đến ô 04 diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block B2.1 Biệt Thự 07 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT07) gồm có 22 ô diện tích chủ yếu là 250m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 262m2 giáp với tuyến đường 14m và 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 10 diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 12 là ô góc diện tích 200m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 13 đến ô 21 diện tích 200m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 22 là ô góc diện tích 207m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block B2.1 Biệt Thự 08 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT08) gồm có 17 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 227m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 250m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 10 đến ô 17 diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

4. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 09 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT09 )

B2-1-BT-09-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 09 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT09) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 14 diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 15 là ô góc diện tích 317m2 giáp với tuyến đường 14m và 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 16 đến ô 26 diện tích 300m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

5. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 10, 12, 13 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT10, 12, 13 )

B2-1-BT-10-BT-12-BT-13-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT10) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 350m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 19 diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17 số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block B2.1 Biệt Thự 12 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT12) gồm có 10 ô diện tích chủ yếu là 375m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 357m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 04 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 05 là ô góc diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 17 số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 06 đến ô 09 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 17m và 14m  số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

6. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 11 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT11 )

B2-1-BT-11-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 11 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT11) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 350m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 357m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 17 diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 500m2 giáp với tuyến đường 17 số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

7. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 14 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT14 )

B2-1-BT-14-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 14 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT14) gồm có 14 ô diện tích chủ yếu là 375m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 09 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 11 đến ô 13 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 313m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

8. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 15 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT15 )

B2-1-BT-15-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 15 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT15) gồm có 10 ô diện tích chủ yếu là 375m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 313m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 04 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 05 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 06 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 07 đến ô 09 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

9. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 16 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT16 )

B2-1-BT-16-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 16 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT16) gồm có 5 ô diện tích chủ yếu là 418m2

 • Ô Biệt thự 01, 05 là ô góc diện tích 418m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 04 diện tích 418m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

10. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 17, 19, 21, 22 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT17, 19, 21, 22 )

B2-1-BT-17-BT-19-BT-21-BT-22-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 17 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT17) gồm có 15 ô diện tích chủ yếu là 350m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 14 diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 15 là ô góc diện tích 580m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block B2.1 Biệt Thự 19 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT19) gồm có 10 ô diện tích chủ yếu là 350m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 04 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 05 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 06 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 06 đến ô 09 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 313m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block B2.1 Biệt Thự 21 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT21) gồm có 11 ô diện tích chủ yếu là 350m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 312m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 04 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 05 là ô góc diện tích 356m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 06 đến ô 10 diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block B2.1 Biệt Thự 22 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT22) gồm có 13 ô diện tích chủ yếu là 375m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 05 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 06 là ô góc diện tích 475m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 07 đến ô 12 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 357m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

11. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 18 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT18 )

B2-1-BT-18-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 18 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT18) gồm có 19 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 07 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 08 là ô góc diện tích 362m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 387m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 10 đến ô 18 diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 19 là ô góc diện tích 390m2 giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

11. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 23 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT23 )

B2-1-BT-23-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 23 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT23) gồm có 11 ô diện tích chủ yếu là 350m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 10 diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 11 là ô góc diện tích 350m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

12. Chi tiết Block B2.1 Biệt Thự 24 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.1 – BT24 )

B2-1-BT-24-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.1 Biệt Thự 24 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.1-BT24) gồm có 05 ô diện tích chủ yếu là 375m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.1 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 04 diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 05 là ô góc diện tích 375m2 giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Related posts

Leave a Comment