You are here

Thông tin chi tiết khu đất B2.2 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

B2-2-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

B2-2-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 gồm có 12 Block phân chia thành các ô liền kề, biệt thự  tổng số ô là 375 diện tích từ 200m2, 225m2 đến 300m2 tổng giá bán từ 4,8 tỷ đến 8 tỷ chi tiết như sau:

– Block B2.2-BT01 gồm có 32 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 270m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.2-BT02 gồm có 23 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.2-BT03 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.2-BT04 gồm có 18 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.2-BT05 gồm có 36 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.2-BT06 gồm có 36 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.2-BT07 gồm có 23 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.2-BT08 gồm có 40 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.2-BT09 gồm có 40 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.2-BT10 gồm có 40 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.2-BT11 gồm có 25 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.2-BT12 gồm có 14 ô Biệt thự với diện tích phổ biến là 200m, chiều cao tối đa là 3 tầng, với mật độ xây dựng là 50% tổng diện tích ô đất đó.

– Block B2.2-LK1 gồm có 4 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là 6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó

– Block B2.2-LK2 gồm có 6 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là 6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó

– Block B2.2-LK3 gồm có 5 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là 6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó

– Block B2.2-LK4 gồm có 4 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là 6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó

– Block B2.2-LK5 gồm có 6 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là 6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó

– Block B2.2-LK6 gồm có 5 ô Liền Kề với diện tích phổ biến là 300m, chiều cao tối đa là 6 tầng, với mật độ xây dựng là 60% tổng diện tích ô đất đó

1. Chi tiết Block B2.2 Biệt Thự 01 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.2 – BT01 )

B2-2-BT-01-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 Biệt Thự 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-BT01) gồm có 32 ô diện tích chủ yếu là 270m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 336m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 15 diện tích 270m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 16 là ô góc diện tích 347m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 17 là ô góc diện tích 347m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 18 đến ô 31 diện tích 270m2 có Hướng cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 32 là ô góc diện tích 336m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

2. Chi tiết Block B2.2 Biệt Thự 02, Liền kề 01,02,03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.2 – BT02 – LK01– 02 – 03 )

B2-2-BT-02-LK-01-LK-02-LK-03-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 Biệt Thự 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-BT02) gồm có 23 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 227m2 giáp với tuyến đường 17m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 18 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 19 là ô góc diện tích 220m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 20 đến ô 23 diện tích 300m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block B2.2 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-LK01) gồm có 4 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 282m2 giáp với tuyến đường 25m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 04 tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 300m2 Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Block B2.2 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-LK02) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Các ô liền kề từ 01 đến 06 tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 300m2 Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Block B2.2 Liền Kề 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-LK03) gồm có 5 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Các ô liền kề từ 01 đến 04 tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 300m2 Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%
 • Ô liền kề 05 là ô góc diện tích 337m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

3. Chi tiết Block B2.2 Biệt Thự 03 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.2 – BT03 )

B2-2-BT-03-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 Biệt Thự 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-BT03) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 202m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 202m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 202m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 11 đến ô 17 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 202m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

4. Chi tiết Block B2.2 Biệt Thự 04 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.2 – BT04 )

B2-2-BT-04-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 Biệt Thự 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-BT04) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 202m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 09 là ô góc diện tích 202m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 10 là ô góc diện tích 202m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 11 đến ô 17 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 18 là ô góc diện tích 202m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

5. Chi tiết Block B2.2 Biệt Thự 05 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.2 – BT05 )

B2-2-BT-05-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 Biệt Thự 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-BT05) gồm có 36 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 265m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 02 là ô góc diện tích 265m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 03 đến ô 18 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 19 là ô góc diện tích 265m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 265m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 21 đến ô 36 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

6. Chi tiết Block B2.2 Biệt Thự 06 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.2 – BT06 )

B2-2-BT-06-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 Biệt Thự 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-BT06) gồm có 36 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 266m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 02 là ô góc diện tích 266m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 03 đến ô 18 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 19 là ô góc diện tích 266m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 266m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 21 đến ô 36 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

7. Chi tiết Block B2.2 Biệt Thự 07, Liền kề 04,05,06 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.2 – BT07 – LK04 – 05 – 06 )

B2-2-BT-07-LK-04-LK-05-LK-06-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 Biệt Thự 07 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-BT07) gồm có 21 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 269m2 giáp với tuyến đường 17m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 18 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 19 là ô góc diện tích 400m2 giáp với tuyến đường 20,5m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 20 đến ô 21 diện tích 300m2 có Hướng cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Block B2.2 Liền Kề 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-LK04) gồm có 4 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Ô liền kề 01 là ô góc diện tích 410m2 giáp với tuyến đường 17m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%
 • Các ô liền kề từ 02 đến 04 tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 300m2 Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Block B2.2 Liền Kề 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-LK05) gồm có 6 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Các ô liền kề từ 01 đến 06 tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 300m2 Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

Block B2.2 Liền Kề 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-LK06) gồm có 5 ô diện tích chủ yếu là 300m2

 • Các ô liền kề từ 01 đến 04 tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 có diện tích 300m2 Hướng Cửa chính là hướng Tây giáp với tuyến đường 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%
 • Ô liền kề 05 là ô góc diện tích 401m2 giáp với tuyến đường 20,5m và 50m số tầng cao xây dựng cho phép là 6 tầng với mật độ xây dựng là 60%

8. Chi tiết Block B2.2 Biệt Thự 08 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.2 – BT08 )

B2-2-BT-08-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 Biệt Thự 08 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-BT08) gồm có 40 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 19 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 177m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 21 là ô góc diện tích 177m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 22 đến ô 39 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 40 là ô góc diện tích 187m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

9. Chi tiết Block B2.2 Biệt Thự 09 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.2 – BT09 )

B2-2-BT-09-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 Biệt Thự 09 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-BT09) gồm có 40 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 182m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 19 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 182m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 21 là ô góc diện tích 182m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 22 đến ô 39 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 40 là ô góc diện tích 182m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

10. Chi tiết Block B2.2 Biệt Thự 10 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.2 – BT10 )

B2-2-BT-10-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 Biệt Thự 10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-BT10) gồm có 40 ô diện tích chủ yếu là 200m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 182m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 19 diện tích 200m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 20 là ô góc diện tích 182m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 21 là ô góc diện tích 182m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô liền kề từ ô 22 đến ô 39 diện tích 200m2 có Hướng cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 40 là ô góc diện tích 182m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

11. Chi tiết Block B2.2 Biệt Thự 11 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.2 – BT11 )

B2-2-BT-11-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 Biệt Thự 11 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-BT11) gồm có 25 ô diện tích chủ yếu là 250m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 287m2 giáp với tuyến đường 25m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 24 diện tích 250m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 25 là ô góc diện tích 250m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

12. Chi tiết Block B2.2 Biệt Thự 12 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.2 – BT12 )

B2-2-BT-12-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.2 Biệt Thự 12 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.2-BT12) gồm có 14 ô diện tích chủ yếu là 250m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 250m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Các ô biệt thự tại Block B2.2 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 13 diện tích 250m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%
 • Ô Biệt thự 14 là ô góc diện tích 309m2 giáp với tuyến đường 17m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 3 tầng với mật độ xây dựng là 50%

Related posts

Leave a Comment