You are here

Thông tin chi tiết khu đất B2.3 biệt thự liền kề Thanh Hà Mường Thanh

B2-3-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

B2-3-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.3 gồm có 18 Block phân chia thành các ô liền kề tổng số ô là 339 diện tích từ 100m2 tổng giá bán từ 2,6 tỷ chi tiết như sau:

Block B2.3-LK01 gồm có 18 ô liền kề với diện tích phổ biến là 112m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK02 gồm có 16 ô liền kề với diện tích phổ biến là 112m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK03 gồm có 17 ô liền kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK04 gồm có 16 ô liền kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK05 gồm có 17 ô liền kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK06 gồm có 16 ô liền kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK07 gồm có 17 ô liền kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK08 gồm có 16 ô liền kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK09 gồm có 20 ô liền kề với diện tích phổ biến là 112m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK10 gồm có 18 ô liền kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK11 gồm có 16 ô liền kề với diện tích phổ biến là 112m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK12 gồm có 18 ô liền kề với diện tích phổ biến là 112m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK13 gồm có 25 ô liền kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK14 gồm có 24 ô liền kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK15 gồm có 17 ô liền kề với diện tích phổ biến là 100m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 78% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK16 gồm có 26 ô liền kề với diện tích phổ biến là 112m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK17 gồm có 24 ô liền kề với diện tích phổ biến là 112m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

Block B2.3-LK18 gồm có 18 ô liền kề với diện tích phổ biến là 112m, chiều cao tối đa là 4 tầng, với mật độ xây dựng là 76% tổng diện tích ô đất đó.

1. Chi tiết Block B2.3 Liền Kề 01, Liền Kề 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.3 – LK01, B2.3 – LK02)

B2-3-LK-01-LK-02-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.3 Liền Kề 01 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK01) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 112m2

 • Ô Liền Kề 01 là ô góc diện tích 157m2 giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 05 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô Biệt thự 06 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 25m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 07 đến ô 12 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 14 đến ô 18 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Block B2.3 Liền Kề 02 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK02) gồm có 16 ô diện tích chủ yếu là 112m2

 • Ô Liền Kề 01 là ô góc diện tích 145m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 09 đến ô 15 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô Biệt thự 16 là ô góc diện tích 145m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

2. Chi tiết Block B2.5 Biệt Thự 02 Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5 ( Ký hiệu Block B2.5 – BT02 )

B2-3-LK-03-LK-04-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.3 Liền Kề 03 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK03) gồm có 17 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 01 đến ô 05 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô Biệt thự 06 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 07 đến ô 11 diện tích 85m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô Biệt thự 12 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 13 đến ô 17 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Block B2.3 Liền Kề 04 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK04) gồm có 16 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô Liền Kề 01 là ô góc diện tích 127m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 09 đến ô 15 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô Biệt thự 16 là ô góc diện tích 127m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

B2-3-LK-05-LK-06-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.3 Liền Kề 05 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK05) gồm có 17 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 01 đến ô 05 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô Biệt thự 06 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 07 đến ô 11 diện tích 85m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô Biệt thự 12 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 13 đến ô 17 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Block B2.3 Liền Kề 06 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK06) gồm có 16 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô Liền Kề 01 là ô góc diện tích 127m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 09 đến ô 15 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô Biệt thự 16 là ô góc diện tích 127m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

B2-3-LK-07-LK-08-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.3 Liền Kề 07 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK07) gồm có 17 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 01 đến ô 05 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô Biệt thự 06 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 07 đến ô 11 diện tích 85m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô Biệt thự 12 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 13 đến ô 17 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Block B2.3 Liền Kề 08 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK06) gồm có 16 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô Liền Kề 01 là ô góc diện tích 127m2 giáp với tuyến đường 14m và 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 08 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 09 đến ô 15 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô Biệt thự 16 là ô góc diện tích 127m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

B2-3-LK-09-LK-10-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.3 Liền Kề 09 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK09) gồm có 20 ô diện tích chủ yếu là 112m2

 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 07 diện tích 85m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô Biệt thự 08 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 25m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 09 đến ô 14 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 15 đến ô 20 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Block B2.3 Liền Kề 10 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK10) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 112m2

 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 01 đến ô 09 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 10 đến ô 18 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

B2-3-LK-11-LK-12-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.3 Liền Kề 11 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK11) gồm có 16 ô diện tích chủ yếu là 112m2

 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 01 đến ô 08 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 09 đến ô 16 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Block B2.3 Liền Kề 12 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK12) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 112m2

 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 01 đến ô 05 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô Biệt thự 06 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 07 đến ô 12 diện tích 85m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 17m và 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 14 đến ô 18 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

B2-3-LK-13-LK-14-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.3 Liền Kề 13 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK13) gồm có 25 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 06 diện tích 85m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô Biệt thự 07 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 08 đến ô 16 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 17 đến ô 25 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

Block B2.3 Liền Kề 14 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK14) gồm có 24 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 01 đến ô 12 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 13 đến ô 24 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

B2-3-LK-15-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.3 Liền Kề 15 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK15) gồm có 17 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 01 đến ô 05 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô Biệt thự 06 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 07 đến ô 11 diện tích 85m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Ô Biệt thự 12 là ô góc diện tích 114m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 13 đến ô 17 diện tích 100m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 78%

B2-3-LK-16-LK-17-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.3 Liền Kề 16 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK16) gồm có 26 ô diện tích chủ yếu là 112m2

 • Ô Biệt thự 01 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 17m và 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 02 đến ô 07 diện tích 85m2 có Hướng Cửa chính là Bắc giáp với tuyến đường 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô Biệt thự 08 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 17m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 09 đến ô 17 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 18 đến ô 26 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Block B2.3 Liền Kề 17 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK17) gồm có 24 ô diện tích chủ yếu là 100m2

 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 01 đến ô 12 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 13 đến ô 24 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

B2-3-LK-18-Lien-ke-biet-thu-thanh-ha-cienco5

Block B2.3 Liền Kề 18 khu đô thị thanh hà Cienco 5 ( ký hiệu B2.3-LK18) gồm có 18 ô diện tích chủ yếu là 112m2

 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 01 đến ô 05 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Đông giáp với tuyến đường 14m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô Biệt thự 06 là ô góc diện tích 115m2 giáp với tuyến đường 14m và 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 07 đến ô 12 diện tích 85m2 có Hướng Cửa chính là Nam giáp với tuyến đường 20,5m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Ô Biệt thự 13 là ô góc diện tích 114m2 giáp với tuyến đường 20,5m và 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%
 • Các ô Liền kề tại Block B2.3 khu đô thị thanh hà Cienco 5 từ ô 14 đến ô 18 diện tích 112m2 có Hướng Cửa chính là Tây giáp với tuyến đường 30m số tầng cao xây dựng cho phép là 4 tầng với mật độ xây dựng là 76%

Related posts

Leave a Comment